:หน้าแรก: :สมาชิก: :กระดานสนทนา: :ติดต่อเรา:
ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์ของเรา.... คำขวัญประจำโรงเรียนของเรา : : เรียนดี -- กีฬาเด่น -- เน้นคุณธรรม -- นำประชาธิปไตย สีประจำโรงเรียน : : สีฟ้า ---- ขาว **ขอต้อนรับทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา**ขอบคุณครับ
สารสนเทศ

ลิงก์เว็บไซต์สพป.บร.4
 หนังสือราชการจากสพป.บร.4
 งานวัดผลประเมินผลสพป.บร.4
 ข้อมูลนักเรียนในสพป.บร.4
 ระบบบริหารเงินเดือนในสพป.บร.4
 สลิปเงินเดือนข้าราชการครูสพป.บร.4
 สลิปเงินเดือนข้าราชการครูอัตราจ้าง
 สลิปเงินเดือนข้าราชการครูอำเภอสตึก
หลักสูตรการเรียนรู้สถานศึกษา
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปศึกษา
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  เอกสารวัดผลประเมินผล  
  เอกสารหลักสูตร2551
รายงานผลการศึกษา2555
 ผลสอบ LAS(ป.2,ป.5,ม.2)
 ผลสอบ NT(ป.3,ป.6)
 ผลสอบ O-net(ป.6,ม.3)
 โปรแกรมการรับนักเรียน55
 รายงานการรับนักเรียน2555
 ข้อมูลสารสนเทคGISโรงเรียน
 ข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษา2555
 รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา55
เว็บไซต์8กลุ่มสาระการเรียนรู้

 ผอ.สมชาย อังกุละศรี
 ครูนารีรัตน์ รักษ์ศุภชนม์(ไทย)
 ครูสมควร  วิเวก(คณิตฯ)
 ครูวิทยากร ดิษฐเนตร(วิทย์)
 ครูปัทรินทร์ มงคลอินทร์(E)
 ครูสุธาสินี ตรีวิเศษ(สังคมฯ)
 ครูเอนก ชาวไธสง(การงานฯ)
 ครูประพันธ์ ทุมรินทร์(ศิลปะ)
 ครูประทีป ศรีสุวรรณรัตน์ (สุขฯ)

เว็บกลุ่มสถานศึกษา สตึก 1
รวมภาพกิจกรรม52-57
 เชิญชมกิจกรรมของเรา
  ภาพกิจกรรมปี 2552
  ภาพกิจกรรมปี 2553
  ภาพกิจกรรมปี 2554
  ภาพกิจกรรมปี 2555-A
  ภาพกิจกรรมปี 2555-B
  ภาพกิจกรรมปี 2555-C
  ภาพกิจกรรมปี 2556
  ภาพกิจกรรมปี 2557

รายงานสพป.บร.4
 Data Center 2012
 E-mes
 สทศ
 รายงานด้านยาเสพติด

  www.primarydatabr4.com
  DATA ON WEB 
  ศูนย์ปฏิบัติการ GPA 
  โปรแกรมนักเรียนรายบุคคล 
  รายงานการรับนักเรียน 
  รายงาน Visual control
  รายงาน E-report
  สถาบันทดสอบแห่งชาติ
  งานวัดผลและประเมินทางการศึกษาสพป.บร.4
   สรรหาเพื่อการศึกษา
   บล็อกที่น่าสนใจ
  โปรแกรมพิมพ์แบบ ปพ.1-9
  ยื่นแบบเสียภาษีผ่าน net
  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง    
 บันทึกภาพ Onestop Service
 แผนที่ประเทศไทย
 Photo on tour
  โครงการแผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง
หน่วยงานในสพป.บร.4
  01 ผู้บริหารสำนักงานเขต
  02 กลุ่มอำนวยการ
  03 กลุ่มบริหารงานบุคคล
  04 กลุ่มนโยบายและแผน
  05 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  06 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  07 หน่วยตรวจสอบภายใน
  08 AOC สพป.บร.4
  09 KM BURIRAM 4
  10 E-Office BR 4
  11 GIS BURIRAM 4 
  12
สถานศึกษาในสังกัด
  13 ห้องสมุดออนไลน์สพป.บร.4
  14 นิเทศออนไลน์
  eDLTV::e-Learing การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
  ThaiTeachersTVโทรทัศน์ครู
  ทรูปลูกปัญญาดอทคอม คลังความรู้
  สถานีโทรทัศน์-2563 เปลี่ยนประเทศไทย
  พัฒนาเครือข่ายเทคโนฯสารสนเทศเพื่อการศึกษา(UNINET)
หน่วยงานจังหวัดบุรีรัมย์
  จังหวัดบุรีรัมย์
  ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
  ม.รามคำแหง(บุรีรัมย์)
  วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
  วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนฯ
  วิทยาลัยการอาชีพสตึก
 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
 วิทยาลัยการอาชีพนางรอง
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการ
   จัดการโนนดินแดง

  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ข่าวที่น่าสนใจ
  ข่าวบทความ
  
รวมสคริปต์ต่างๆ
  รวมOpen Source
  เครื่องมือPHP-NUKE
 เครื่องมือPHP-NUKE
  แหล่งความรู้ไอท
  
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา
  ค่ายวัยใสใจสะอาดด้วยธรรมะ
  สถาบันพัฒนาครู(สคบศ.)
  เว็บไซต์ผ่านการคัดเลือกสพฐปี52
  ทะเบียนรุ่นศิษย์เก่าออนไลน์
  รวบรวมเว็บแหล่งอนุรักษ์ไทย 
  
สมุนไพรดอทคอม 
  
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี 
  เสี่ยงโชคข้ามฟ้าดอทคอม
  บทเรียนออนไลน์ o-net ม.3-ป.6
ข่าวการศึกษา
 ข่าวจากสำนักงาน ก.ค.ศ.
  ข่าวจาก คุรุสภา
  ข่าวจาก สก.สค.
  ข่าวครูสกล (ครูไทย) 
  คุณครูดอทคอม
  บ้านไทยกู๊ดวิว  
  
วิชาการดอทคอม
  สคูลไทยแลนด์
  โรงเรียนในฝัน
  ห้องสมุดอีเล็คโทรนิค   
 Link เครือข่ายพันธมิตร
 เว็บการศึกษาครูประภัสรา โคตะขุน
  วัดป่าหนองเกาะแก้ว อ.สตึก
  รร.บ้านจังลม จ.ศรีสะเกษ
  รร.วัดไทรงาม จ.นครสีธรรมราช
  กระทรวงเทคโนโลยีฯ
  เว็บไซต์ทีวี ยอดเยี่ยม
  ศูนย์การเรียนรู้ Ict learning center
  ตรวจสอบความเร็วเน็ต
  ก้าวทุกวินาทีกับสหวิชาดอทคอม
  ทิปคอมพิวเตอร์
  
โครงการ Tutor Channel On Tour 
  วิดีโอเกี่ยวกีบยาเสพย์ติด 1,2,3
มุมดาวน์โหลด
  นโยบาย สพฐ. ปี 2552
  เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
 ครูกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
 ความประหยัด/การมีวินัยทางการเงิน
 การประหยัด 
 คำแถลงนโยบายของครม.
 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผล
 การเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบ
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   แนวทางการดำเนินงานตาม
    พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 1| 2
     มีต่อ..
  สรุปผลประเมินด้าน1-2 ชำนาญ-พิเศษ
  ผลการสอบ E-Trainingเยียวยารุ่น2-3
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปี51

เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานข้าราชการพลเรือน
 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  เอกสารและบทความ
  รายการโทรทัศน์เทิดทูลพระเกียรติ
  รายการETVเพื่อการศึกษา
  วิทยุเพื่อการศึกษา
  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
  ศธ.ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุใหม่
ความก้าวหน้าวิชาชีพครู
  เตรียมสอบผู้บริหาร สพฐ.
  สอบครูดอทคอม
  ข้อสอบวิชาชีพครู
  เอกสารการประเมินวิทยฐานะครูฯ
  เว็บบล๊อครองโจ้
  ครูคลัปดอทคอม
  ครไทยูอิสานดอทคอม
  งานวิจัย เต็มฉบับ(Full text)
  สำนักวิทยบริการ ม.มหาสารคาม
  Load งานวิจัยกับ Krumuk
  วิจัยในชั้นเรียนหน้าเดียว
  รวมงานวิจัยในชั้นเรียน (2)
  ตัวอย่างการทำวิจัยชั้นเรียน
  ผอ.ครูบวรและคณะ
  ประเมินประสิทธิภาพครู
  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ
  กฏหมายคอมพิวเตอร์ปี 2550
  แบบทดสอบความถนัดนักเรียน
บทเรียนออนไลน์คอมพิวเตอร์
 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยflash
 สื่อการสอนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

  บทเรียนออนไลน์โรงเรียนในฝัน
  ความรู้พื้นฐานบทเรียนออนไลน์
  บทเรียนออนไลน์โปรแกรมคำนวณ
  บทเรียนออนไลน์ครูเด็ด
  บทเรียนออนไลน์ครูพันธุ์ใหม่
  บทเรียนออนไลน์ครูเมืองคอน
  บทเรียนออนไลน์Training
  บทเรียนออนไลน์เทคโนสารสนเทศ
  บทเรียนออนไลน์การสอนโปรแกรมExcel
  บทเรียนออนไลน์การสร้างเว็บไซต์
  บทเรียนออนไลน์การสร้างเว็บไซต์
  บทเรียนออนไลน์ครูณรงค์ศักดิ์
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นำเสนองาน
 บทเรียนเริ่มการใช้งานนำเสนงาน
  บทเรียนออนไลน์โปรแกรมพิมพ์งาน
  การใช้โปรแกรมSPSSคำนวณ
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระ 
  โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์(CAI) 
  การสร้างE-bookด้วยDesktop Author
แนะนำเว็บไซต์สื่อสังคม
  เวิร์ดเพรส (Wordpress)
  ทวิตเตอร์ (Twitter)
  เฟสบุ๊ค (Facebook)
  หนิง (NING)
  ฟลิกเกอร์ (Flickr)
  ยูทูบ (Youtube)
  สไลด์แชร์ (Slideshare)
  สคริปต์ดี (Scribd)
  ไฮไฟต์ (Hi5)
  วิกิพีเดีย (Wikipedia)
  มัลติพลาย (Multiply)
  พิคาซ่า (Picasa) 
  บล็อกเกอร์(blogger)
  บล็อกสปอร์(blogspot)
  กรูเกรอร์(site.google.com)
  สร้างภาพกราฟิก
  การสร้างภาพเคลื่อนไหว(SLIED)
  การสร้างภาพกราฟิก(frametoy)
  
สร้างภาพนำเสนอ(photopeach)
  การตกแต่งรูปภาพ(
photofunia) 
  การสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหว(webalbum)
  เว็บไซต์เดอร์เนชั่นบล็อก
  สร้างเว็บไซต์ออกแบบสำเร็จรูป  
  เว็บไซต์สำเร็จรูปโรงเรียน
มุมวิจัย
  ERIC : Education Resources Information Center
  ฐานข้อมูล ThaiLIS
  ห้องสมุดงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  ฐานข้อมูลการวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สวทช.
   วิทยานิพนธ์ ม.มหาสารคาม
   วิทยานิพนธ์ ม.เชียงใหม่ 
   หอสมุด ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
   หอสมุด ม.นเรศวร
   หอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
   ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน 
   บทความวิจัยทางการศึกษา
The Education Web
สำหรับผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)สพป.บร.4
            

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ณ ค่ายลูกเสือตะเภาลูน
ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองเกาะ
 คลิกชมภาพกิจกรรมโรงเรียนปีการศึกษา 2552,53,54,55(1), 55(2), 55(3),56.(1) 
ประกาศข่าวและดาวห์โหลดเอกสาร
 
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ)  1ตำแหน่ง
-ประกาศรายละเอียดการรับสมัคร ::Downlond
-ใบสมัคร ::Downlond

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) ::Downlond
-ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(พี่เลี้ยงเด็กพิการ) ::Downlond
   ผลสอบ o-net โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)สพป.บร.4
-ชั้น ป.6 ปีการศึกษา
2551-2552-2553-2554-2555-2556 ::Download
-ชั้น ม.3 ปีการศึกษา
2551-2552-2553-2554-2555-2556 ::Download
   ประกาศผลสอบ NT-LAS ประจำปีการศึกษา 2553-54 ทุกโรงเรียนในสพป.บร.4
- ประกาศผลสอบ NT ประจำปีการศึกษา2553-2554 ในสพป.บร.4::(Download)
-ประกาศผลการสอบ Las ประจำปีการศึกษา2553-2554 ในสพป.บร.4::(Download)
   ประกาศผลการสอบO-NETปีการศึกษา2554(ชั้นป.6และม.3)โรงเรียนบ้านหนองเกาะ
-ดาวห์โหลดคะแนนO-NET ปีการศึกษา2554 ชั้นป.6::(Downlond)

-ดาวห์โหลดคะแนนO-NETปีการศึกษา2554 ชั้นม.3::(Downlond)
  -รหัส o-net ทุกโรงเรียนในสพป.บุรีรัมย์ เขต4 (Downlond)
-ดูประกาศผลการสอบ เข้าเว็บไซต์ สทศ. ได้ที่นี้
-http://www.niets.or.th/ เข้าระบบ O-NET
กระดานข่าวโรงเรียน
  • ทุกหมวดหมู่
  • สมาชิก
  • กลุ่มสถานศึกษาสตึก 1
  • บุคคลทั่วไป
  • นักเรียน
  • ครูและบุคลากร
ชื่อกระทู้โดยตอบอ่านล่าสุดโดย
 ขอ template เว็บของเรียนของท่านครับtoodtoo21712nongkhor
27/06/2012 เวลา 17:37 น.
 โครงการยุวเกษตรกร535
29/09/2011 เวลา 17:28 น.
 นิทานคุณธรรมมดน้อยยอดกตัญณู125
29/09/2011 เวลา 16:52 น.
 เล่านิทานคุณธรรม หงส์ฟ้ายอดกตัญญุู112
29/09/2011 เวลา 16:51 น.
 แล้วแต่จะกรุณา015
25/09/2011 เวลา 17:05 น.
 ยินดีต้อนรับสู่กระดาษข่าวanek01845anek
19/09/2009 เวลา 16:49 น.
 ทดสอบกระดานข่าว077
16/09/2009 เวลา 14:42 น.
more...
ชื่อกระทู้โดยตอบอ่านล่าสุดโดย
more...
ชื่อกระทู้โดยตอบอ่านล่าสุดโดย
more...
ชื่อกระทู้โดยตอบอ่านล่าสุดโดย
more...
ชื่อกระทู้โดยตอบอ่านล่าสุดโดย
more...
ชื่อกระทู้โดยตอบอ่านล่าสุดโดย
more...
ชื่อกระทู้โดยตอบอ่านล่าสุดโดย
more...
ชื่อกระทู้โดยตอบอ่านล่าสุดโดย
 ขอ template เว็บของเรียนของท่านครับtoodtoo21712nongkhor
27/06/2012 เวลา 17:37 น.
 โครงการยุวเกษตรกร535
29/09/2011 เวลา 17:28 น.
 นิทานคุณธรรมมดน้อยยอดกตัญณู125
29/09/2011 เวลา 16:52 น.
 เล่านิทานคุณธรรม หงส์ฟ้ายอดกตัญญุู112
29/09/2011 เวลา 16:51 น.
 แล้วแต่จะกรุณา015
25/09/2011 เวลา 17:05 น.
 ยินดีต้อนรับสู่กระดาษข่าวanek01845anek
19/09/2009 เวลา 16:49 น.
 ทดสอบกระดานข่าว077
16/09/2009 เวลา 14:42 น.
more...
ภาพ/ข่าวกิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองเกาะ
 ข่าว-ภาพกิจกรรม » พิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่... รูปภาพ จำนวน 18 รูป ฮิต RSS Feed
พิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่...
  จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิฃาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนกลุ่มสตึก 1 ขึ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าว-ภาพกิจกรรม » การแข่งขันกีฬาจัตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 4 รูปภาพ จำนวน 22 รูป ฮิต RSS Feed
การแข่งขันกีฬาจัตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 4
  เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2556 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) จัดให้มีการแข่งขันกีฬาจัตุรมิตรเกม...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าว-ภาพกิจกรรม » ผ้าป่าสามัคคี65ปีชาวฟ้า-ขาวสร้างหอประชุม รูปภาพ จำนวน 18 รูป ฮิต RSS Feed
ผ้าป่าสามัคคี65ปีชาวฟ้า-ขาวสร้างหอประชุม
  เมื่อวันที่13เมษายน พ.ศ.2556ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)ได้จัดงานต้อนรับผ้าสามัคคี...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าว-ภาพกิจกรรม » วันรับประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นอบ.2,ป.6และม.3 รูปภาพ จำนวน 18 รูป ฮิต RSS Feed
วันรับประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นอบ.2,ป.6และม.3
  เมื่อวันที่27มีนาคม56 ที่ผ่านมานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)รับประกาศนียบัตรระดับชั้...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าว-ภาพกิจกรรม » คณะครูโรงเรียนบ้านหนองเกาะไปศึกษาดูงาน รูปภาพ จำนวน 40 รูป ฮิต RSS Feed
คณะครูโรงเรียนบ้านหนองเกาะไปศึกษาดูงาน
  เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2556 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองเกาะไปศึกษาดูงาน เขาใหญ่-วัดสมเด็จหลวงพ่อโตและโ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าว-ภาพกิจกรรม » งานเกษียณอายุราชการครูวิลาสินี พอสม รูปภาพ จำนวน 18 รูป ฮิต RSS Feed
งานเกษียณอายุราชการครูวิลาสินี  พอสม
  เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2556 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองเกาะ ได้มีการจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าว-ภาพกิจกรรม » มอบเก้าอี้ให้โรงเรียนบ้านหนองเกาะ รูปภาพ จำนวน 4 รูป ฮิต RSS Feed
มอบเก้าอี้ให้โรงเรียนบ้านหนองเกาะ
  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกาะ รับมอบเก้าอี้จากนางสมมาย-นายแสง  สว...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าว-ภาพกิจกรรม » โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)พานักเรียนไปทั... รูปภาพ จำนวน 14 รูป ฮิต RSS Feed
โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)พานักเรียนไปทั...
  โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)ได้พานักเรียนไปทัศนศึกษา อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเขาพนมรุ้ง ปร...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข้อคิดวันนี้
อัลบั้มโรงเรียน


more...
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวการศึกษาครูกศน.
ค้นข่าวมาเล่า
ข่าวการศึกษาไทย
แวดวงดารา
มุมหนังสือพิมพ์
สนับสนุนข่าวโดย นสพ.ดอทคอม
ข่าวเพื่อครูไทย
ข่าวใหม่อัพเดทตลอด 24 ชม.
ข่าวการศึกษาสพฐ.
ข่าวครูพันธ์ใหม่
ข่าวการศึกษาบ้านพักครูดอทคอม
ข่าวบริการรับสมัตรงาน
ข่าวการศึกษาครูไทยบ้าน
ข่าวพระพุทธศาสนา
วาไรตี้ธรรมะ
ควานรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ฝากข้อความ
ข้อความทั้งหมด   
 
ผู้บริหารสถานศึกษา
เวลาออนไลน์
เมษายน 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
สถิติผู้เข้าชมขณะนี้
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
สถิติ
Recent Hits:
  • Today: 9,661
  • Yesterday: 7,277
  • Trend:

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 13,862
  • 2010: 179,231
  • 2011: 203,389
  • 2012: 10,137,556
  • 2013: 4,608,573
  • 2014: 1,108,496
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:363
  • Daily: 8,716
  • Monthly: 265,106
  • Yearly: 3,181,236
แบบสำรวจ
ท่านคิดว่าหน่วยงานเราควรปรับปรุงแก้ไขเรื่องใด

สถานที่
บุคลากร
การจัดการ
ทุกส่วนผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 12
คำแนะนำ: 6
FacebookSchool
ลิงค์ดีดี
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
94.0 Bangkok Radio
91.5 Hotwave
92.5 กรมประชาสัมพันธ์
93.0 DNA
93.5 Radio Vote Satellite
95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
98.0 Cool FM
99.0 Sport FM
100.5 MCOT
101 News
101.5 วิทยุจุฬา
102.5 GET
103.5 ModernLove
104.5 FAT Radio
106.5 Green Wave
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
บันเทิง / เอนเตอร์เทน
ตารางรายการ UBC
จองตั๋วหนัง Major
เครือ EGV
อันดับหนังทำเงิน boxoffice
อันดับเพลงฮิต Hotwave
88 Global Chart
RVS Chart
บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล
 
ราคาน้ำมันวันนี้
ข่าวตลาดหุ้นไทย
ดูทีวีออนไลน์
พยากรณ์อากาศประจำวัน
ตารางราคายางพาราวันนี้
รวม Link

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
เว็บไซต์แนะนำ
ราคาทองคำวันนี้
สื่อการเรียนรู้บนเครือข่าย
สมัครอีเมล์ได้ที่นี่

หนังสือพิมพ์ออนไลน์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

ทีวีออนไลน์
 

ฟังวิทยุออนไลน์
กล่องความรู้วันนี้
แบบทดสอบออนไลน์

สมัครเป็นสมาชิกก่อนสอบ


 

 

เจ้าของ::โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ที่ตั้ง:: 123 หมู่ที่ 14 บ้านหนองเกาะพัฒนา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  31150
E-mail::nongkhorschool@gmail.com Tel:: 044-
Copyright © 2010-2014 :: Developed & Powered : By Bannongkhor School.   

 

themes by Anek chowthaisong