:หน้าแรก: :สมาชิก: :กระดานสนทนา: :ติดต่อเรา:
ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์ของเรา.... คำขวัญประจำโรงเรียนของเรา : : เรียนดี -- กีฬาเด่น -- เน้นคุณธรรม -- นำประชาธิปไตย สีประจำโรงเรียน : : สีฟ้า ---- ขาว **ขอต้อนรับทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา**ขอบคุณครับ
สารสนเทศ

ลิงก์เว็บไซต์สพป.บร.4
 หนังสือราชการจากสพป.บร.4
 งานวัดผลประเมินผลสพป.บร.4
 ข้อมูลนักเรียนในสพป.บร.4
 ระบบบริหารเงินเดือนในสพป.บร.4
 สลิปเงินเดือนข้าราชการครูสพป.บร.4
 สลิปเงินเดือนข้าราชการครูอัตราจ้าง
 สลิปเงินเดือนข้าราชการครูอำเภอสตึก
หลักสูตรการเรียนรู้สถานศึกษา
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปศึกษา
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  เอกสารวัดผลประเมินผล  
  เอกสารหลักสูตร2551
รายงานผลการศึกษา2555
 ผลสอบ LAS(ป.2,ป.5,ม.2)
 ผลสอบ NT(ป.3,ป.6)
 ผลสอบ O-net(ป.6,ม.3)
 โปรแกรมการรับนักเรียน55
 รายงานการรับนักเรียน2555
 ข้อมูลสารสนเทคGISโรงเรียน
 ข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษา2555
 รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา55
เว็บไซต์8กลุ่มสาระการเรียนรู้

 ผอ.สมชาย อังกุละศรี
 ครูนารีรัตน์ รักษ์ศุภชนม์(ไทย)
 ครูสมควร  วิเวก(คณิตฯ)
 ครูวิทยากร ดิษฐเนตร(วิทย์)
 ครูปัทรินทร์ มงคลอินทร์(E)
 ครูสุธาสินี ตรีวิเศษ(สังคมฯ)
 ครูเอนก ชาวไธสง(การงานฯ)
 ครูประพันธ์ ทุมรินทร์(ศิลปะ)
 ครูประทีป ศรีสุวรรณรัตน์ (สุขฯ)

เว็บกลุ่มสถานศึกษา สตึก 1
รวมภาพกิจกรรม52-57
 เชิญชมกิจกรรมของเรา
  ภาพกิจกรรมปี 2552
  ภาพกิจกรรมปี 2553
  ภาพกิจกรรมปี 2554
  ภาพกิจกรรมปี 2555-A
  ภาพกิจกรรมปี 2555-B
  ภาพกิจกรรมปี 2555-C
  ภาพกิจกรรมปี 2556
  ภาพกิจกรรมปี 2557

รายงานสพป.บร.4
 Data Center 2012
 E-mes
 สทศ
 รายงานด้านยาเสพติด

  www.primarydatabr4.com
  DATA ON WEB 
  ศูนย์ปฏิบัติการ GPA 
  โปรแกรมนักเรียนรายบุคคล 
  รายงานการรับนักเรียน 
  รายงาน Visual control
  รายงาน E-report
  สถาบันทดสอบแห่งชาติ
  งานวัดผลและประเมินทางการศึกษาสพป.บร.4
   สรรหาเพื่อการศึกษา
   บล็อกที่น่าสนใจ
  โปรแกรมพิมพ์แบบ ปพ.1-9
  ยื่นแบบเสียภาษีผ่าน net
  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง    
 บันทึกภาพ Onestop Service
 แผนที่ประเทศไทย
 Photo on tour
  โครงการแผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง
หน่วยงานในสพป.บร.4
  01 ผู้บริหารสำนักงานเขต
  02 กลุ่มอำนวยการ
  03 กลุ่มบริหารงานบุคคล
  04 กลุ่มนโยบายและแผน
  05 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  06 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  07 หน่วยตรวจสอบภายใน
  08 AOC สพป.บร.4
  09 KM BURIRAM 4
  10 E-Office BR 4
  11 GIS BURIRAM 4 
  12
สถานศึกษาในสังกัด
  13 ห้องสมุดออนไลน์สพป.บร.4
  14 นิเทศออนไลน์
  eDLTV::e-Learing การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
  ThaiTeachersTVโทรทัศน์ครู
  ทรูปลูกปัญญาดอทคอม คลังความรู้
  สถานีโทรทัศน์-2563 เปลี่ยนประเทศไทย
  พัฒนาเครือข่ายเทคโนฯสารสนเทศเพื่อการศึกษา(UNINET)
หน่วยงานจังหวัดบุรีรัมย์
  จังหวัดบุรีรัมย์
  ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
  ม.รามคำแหง(บุรีรัมย์)
  วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
  วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนฯ
  วิทยาลัยการอาชีพสตึก
 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
 วิทยาลัยการอาชีพนางรอง
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการ
   จัดการโนนดินแดง

  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ข่าวที่น่าสนใจ
  ข่าวบทความ
  
รวมสคริปต์ต่างๆ
  รวมOpen Source
  เครื่องมือPHP-NUKE
 เครื่องมือPHP-NUKE
  แหล่งความรู้ไอท
  
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา
  ค่ายวัยใสใจสะอาดด้วยธรรมะ
  สถาบันพัฒนาครู(สคบศ.)
  เว็บไซต์ผ่านการคัดเลือกสพฐปี52
  ทะเบียนรุ่นศิษย์เก่าออนไลน์
  รวบรวมเว็บแหล่งอนุรักษ์ไทย 
  
สมุนไพรดอทคอม 
  
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี 
  เสี่ยงโชคข้ามฟ้าดอทคอม
  บทเรียนออนไลน์ o-net ม.3-ป.6
ข่าวการศึกษา
 ข่าวจากสำนักงาน ก.ค.ศ.
  ข่าวจาก คุรุสภา
  ข่าวจาก สก.สค.
  ข่าวครูสกล (ครูไทย) 
  คุณครูดอทคอม
  บ้านไทยกู๊ดวิว  
  
วิชาการดอทคอม
  สคูลไทยแลนด์
  โรงเรียนในฝัน
  ห้องสมุดอีเล็คโทรนิค   
 Link เครือข่ายพันธมิตร
 เว็บการศึกษาครูประภัสรา โคตะขุน
  วัดป่าหนองเกาะแก้ว อ.สตึก
  รร.บ้านจังลม จ.ศรีสะเกษ
  รร.วัดไทรงาม จ.นครสีธรรมราช
  กระทรวงเทคโนโลยีฯ
  เว็บไซต์ทีวี ยอดเยี่ยม
  ศูนย์การเรียนรู้ Ict learning center
  ตรวจสอบความเร็วเน็ต
  ก้าวทุกวินาทีกับสหวิชาดอทคอม
  ทิปคอมพิวเตอร์
  
โครงการ Tutor Channel On Tour 
  วิดีโอเกี่ยวกีบยาเสพย์ติด 1,2,3
มุมดาวน์โหลด
  นโยบาย สพฐ. ปี 2552
  เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
 ครูกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
 ความประหยัด/การมีวินัยทางการเงิน
 การประหยัด 
 คำแถลงนโยบายของครม.
 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผล
 การเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบ
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   แนวทางการดำเนินงานตาม
    พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 1| 2
     มีต่อ..
  สรุปผลประเมินด้าน1-2 ชำนาญ-พิเศษ
  ผลการสอบ E-Trainingเยียวยารุ่น2-3
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปี51

เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานข้าราชการพลเรือน
 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  เอกสารและบทความ
  รายการโทรทัศน์เทิดทูลพระเกียรติ
  รายการETVเพื่อการศึกษา
  วิทยุเพื่อการศึกษา
  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
  ศธ.ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุใหม่
ความก้าวหน้าวิชาชีพครู
  เตรียมสอบผู้บริหาร สพฐ.
  สอบครูดอทคอม
  ข้อสอบวิชาชีพครู
  เอกสารการประเมินวิทยฐานะครูฯ
  เว็บบล๊อครองโจ้
  ครูคลัปดอทคอม
  ครไทยูอิสานดอทคอม
  งานวิจัย เต็มฉบับ(Full text)
  สำนักวิทยบริการ ม.มหาสารคาม
  Load งานวิจัยกับ Krumuk
  วิจัยในชั้นเรียนหน้าเดียว
  รวมงานวิจัยในชั้นเรียน (2)
  ตัวอย่างการทำวิจัยชั้นเรียน
  ผอ.ครูบวรและคณะ
  ประเมินประสิทธิภาพครู
  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ
  กฏหมายคอมพิวเตอร์ปี 2550
  แบบทดสอบความถนัดนักเรียน
บทเรียนออนไลน์คอมพิวเตอร์
 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยflash
 สื่อการสอนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

  บทเรียนออนไลน์โรงเรียนในฝัน
  ความรู้พื้นฐานบทเรียนออนไลน์
  บทเรียนออนไลน์โปรแกรมคำนวณ
  บทเรียนออนไลน์ครูเด็ด
  บทเรียนออนไลน์ครูพันธุ์ใหม่
  บทเรียนออนไลน์ครูเมืองคอน
  บทเรียนออนไลน์Training
  บทเรียนออนไลน์เทคโนสารสนเทศ
  บทเรียนออนไลน์การสอนโปรแกรมExcel
  บทเรียนออนไลน์การสร้างเว็บไซต์
  บทเรียนออนไลน์การสร้างเว็บไซต์
  บทเรียนออนไลน์ครูณรงค์ศักดิ์
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นำเสนองาน
 บทเรียนเริ่มการใช้งานนำเสนงาน
  บทเรียนออนไลน์โปรแกรมพิมพ์งาน
  การใช้โปรแกรมSPSSคำนวณ
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระ 
  โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์(CAI) 
  การสร้างE-bookด้วยDesktop Author
แนะนำเว็บไซต์สื่อสังคม
  เวิร์ดเพรส (Wordpress)
  ทวิตเตอร์ (Twitter)
  เฟสบุ๊ค (Facebook)
  หนิง (NING)
  ฟลิกเกอร์ (Flickr)
  ยูทูบ (Youtube)
  สไลด์แชร์ (Slideshare)
  สคริปต์ดี (Scribd)
  ไฮไฟต์ (Hi5)
  วิกิพีเดีย (Wikipedia)
  มัลติพลาย (Multiply)
  พิคาซ่า (Picasa) 
  บล็อกเกอร์(blogger)
  บล็อกสปอร์(blogspot)
  กรูเกรอร์(site.google.com)
  สร้างภาพกราฟิก
  การสร้างภาพเคลื่อนไหว(SLIED)
  การสร้างภาพกราฟิก(frametoy)
  
สร้างภาพนำเสนอ(photopeach)
  การตกแต่งรูปภาพ(
photofunia) 
  การสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหว(webalbum)
  เว็บไซต์เดอร์เนชั่นบล็อก
  สร้างเว็บไซต์ออกแบบสำเร็จรูป  
  เว็บไซต์สำเร็จรูปโรงเรียน
มุมวิจัย
  ERIC : Education Resources Information Center
  ฐานข้อมูล ThaiLIS
  ห้องสมุดงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  ฐานข้อมูลการวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สวทช.
   วิทยานิพนธ์ ม.มหาสารคาม
   วิทยานิพนธ์ ม.เชียงใหม่ 
   หอสมุด ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
   หอสมุด ม.นเรศวร
   หอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
   ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน 
   บทความวิจัยทางการศึกษา
The Education Web
สำหรับผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

 ข้อมูลบุคลากร สายผู้บริหาร
ผู้อำนวยการสมชาย อังกุละศรี
 Download  
ชื่อ-สกุล นายสมชาย  อังกุละศรี
ตำแหน่งเลขที่ 7628
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ค.ม.(การบริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
สอนระดับชั้น -
โทรศัพท์ บ้าน 044- มือถือ 08-98484570
Mail bannongkhorschool@gmail.com
หมายเหตุ
 สายผู้สอน
นายประพันธ์ ทุมรินทร์
Download
ชื่อ-สกุล นายประพันธุ์ ทุมรินทร์
ตำแหน่งเลขที่ 7634
ตำแหน่ง ครูผู้สอน/วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ศษ.บ.(ประถมศึกษา)สถาบัน สุโขทัยธรรมาธิราช
สอนระดับชั้น ระดับชั้น ม.1-3 กลุ่มศิลปศึกษา,ภาษาต่างประเทศ
โทรศัพท์ บ้าน 044-681887 มือถือ 081-9660679
Mail Papun@gmail.com
หมายเหตุ งานธุรการและพัสดุ

Download
ชื่อ-สกุล นายวิทยากร ดิษฐเนตร
ตำแหน่งเลขที่ 10885
ตำแหน่ง ครูผู้สอน/วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ค.บ.(เกษตรกรรม)สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
สอนระดับชั้น
โทรศัพท์ บ้าน 044-
มือถือ 081-9668086
Mail widtayakon@gmail.com
หมายเหตุ
นายประทีป ศรีสุวรรณรัตน์
Download
ชื่อ-สกุล นายประทีป ศรีสุวรรณรัตน์
ตำแหน่งเลขที่ 8041
ตำแหน่ง ครูผู้สอน/วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ค.บ.(พลศึกษา) สถาบัน วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
สอนระดับชั้น ระดับชั้น ป.1
โทรศัพท์ บ้าน 044-680542 มือถือ 086-7182237
Mail patep@gmail.com
หมายเหตุ งานกิจการนักเรียน
นายสมควร วิเวก
Download
ชื่อ-สกุล นายสมควร วิเวก
ตำแหน่งเลขที่ 8190
ตำแหน่ง ครูผู้สอน/วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ค.บ.(คณิตศาสตร์) สถาบัน วิทยาลัยครูเลย
สอนระดับชั้น ระดับชั้น ป.5-6และม.1-3 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ บ้าน 044-627600 มือถือ 081-8784964
Mail Somkue@gmail.com
หมายเหตุ งานพัสดุ

Download
ชื่อ-สกุล นายเอนก ชาวไธสง
ตำแหน่งเลขที่ 7675
ตำแหน่ง ครูผู้สอน/วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สอนระดับชั้น ระดับชั้น ป.4-6 กลุ่มสาระการงานและเทคโนฯ-สุขฯ
โทรศัพท์ บ้าน 044-681201 มือถือ 087-8538853
Mail chowthaisong@gmail.com
หมายเหตุ งานกิจการนักเรียน
 นางปัทริน มงคลอินทร์
 Download  
ชื่อ-สกุล นางปัทริน  มงคลอินทร์
ตำแหน่งเลขที่ 10423 
ตำแหน่ง  ครูผู้สอน/วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ค.บ.(เกษตรกรรม)  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 
สอนระดับชั้น ระดับชั้น ป.3 ทุกกลุ่มสาระ
โทรศัพท์ บ้าน 044-681240 มือถือ 085-7786916
Mail Puttarin@gmail.com
หมายเหตุ งานธุระการและพัสดุ
 นางปราณี อูตรวิเชียร
 Download  
ชื่อ-สกุล นางปราณี  อูตรวิเชียร
ตำแหน่งเลขที่ 10423
ตำแหน่ง  ครูผู้สอน/วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ค.บ.(การบริหารการศึกษา)  สถาบัน วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ 
สอนระดับชั้น ระดับชั้น ป.4-6  กลุ่มสาระสังคมฯ-คณิตศาสตร์
โทรศัพท์ บ้าน 044-680431 มือถือ 081-9671296
Mail Pranee@gmail.com
หมายเหตุ งานการเงิน
นางลัดดาวัลย์ ตรีสอน
 Download  
ชื่อ-สกุล นางลัดดาวัลย์  ตรีสอน
ตำแหน่งเลขที่ 7637
ตำแหน่ง  ครูผู้สอน/วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ค.บ.(เกษตรกรรม)  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 
สอนระดับชั้น ระดับชั้น ป.2  ทุกกลุ่มสาระ
โทรศัพท์ บ้าน 044-681640 มือถือ 087-2539537
Mail Ladawun@gmail.com
หมายเหตุ งานพัสดุ
นางสุจิตรา บุตรวิเศษ
 Download  
ชื่อ-สกุล นางสุจิตรา  บุตรวิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7632
ตำแหน่ง  ครูผู้สอน/วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ศษ.บ.(ปฐมวัย)  สถาบัน สุโขทัยธรรมาธิราช 
สอนระดับชั้น ระดับชั้น ป.1 ทุกกลุ่มสาระ
โทรศัพท์ บ้าน 044-680496 มือถือ 081-9972999
Mail Sujitta@gmail.com
หมายเหตุ งานพัสดุ

 Download  
ชื่อ-สกุล นางสุธาสินี  ตรีวิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 10424
ตำแหน่ง  ครูผู้สอน/วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ศษ.บ.(ประถมศึกษา)  สถาบัน สุโขทัยธรรมาธิราช 
สอนระดับชั้น ระดับชั้น ม.1-3 กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาฯ
โทรศัพท์ บ้าน 044- มือถือ -087-2612664
Mail Sutasinee@gmail.com
หมายเหตุ งานกิจการนักเรียน
นางประนอม ทมโคตร
 Download  
ชื่อ-สกุล นางประนอม  ทมโคตร
ตำแหน่งเลขที่ 7641
ตำแหน่ง  ครูสอน/วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ค.บ.(การบริหารการศึกษา)  สถาบัน วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ 
สอนระดับชั้น ระดับ ปฐมวัย
โทรศัพท์ บ้าน 044-680225 มือถือ 081-3932026
Mail pranom1@gmail.com
หมายเหตุ งานบุคลากร
นางประนอม ทุมรินทร์
 Download  
ชื่อ-สกุล นางประนอม  ทุมรินทร์
ตำแหน่งเลขที่ 7629 
ตำแหน่ง  ครูผู้สอน/วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ค.บ.(ประถมศึกษา)  สถาบัน วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ 
สอนระดับชั้น ระดับชั้น ปฐมวัย
โทรศัพท์ บ้าน 044-681887 มือถือ 081-9660697
Mail Pranom2@gmail.com
หมายเหตุ งานวิชาการ
นางนารีรัตน์ รักษ์ศุภชนม์
 Download  
ชื่อ-สกุล นางนารีรัตน์  รักษ์ศุภชนม์
ตำแหน่งเลขที่ 7630 
ตำแหน่ง  ครูผู้สอน/วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ศษ.บ.(ประถมศึกษา) สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สอนระดับชั้น ระดับชั้น ม.1-3 กลุ่มสาระภาษาไทย
โทรศัพท์ บ้าน 044-680198 มือถือ 086-5818719
Mail Nareerud@gmail.com
หมายเหตุ งานวิชาการ

นางวรรนภา วาจิรัมย์
 Download  
ชื่อ-สกุล นางธัญญพัทธ์  วาจิรัมย์
ตำแหน่งเลขที่ 7636
ตำแหน่ง  ครูผู้สอน/วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ค.บ.(ประถมศึกษา)  สถาบัน วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ 
สอนระดับชั้น ระดับชั้น ป.4-6 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-
ภาษาไทย
โทรศัพท์ บ้าน 044-680600 มือถือ 081-9764989
Mail Wunnapa@gmail.com
หมายเหตุ งานธุรการ
   ชื่อ-สกุล  นายศราวุธ   พรนิคม
 เลขที่ตำแหน่ง  -111
 ตำแหน่ง  ครูธุรการ(ลูกจ้างชั่วคราว)
 วุฒิการศึกษา/วิชาเอก  ศศบ.(รัฐประศาสนสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
 สอนระดับชั้น  -
 โทรศัพท์  บ้าน-    มื่อถือ 088-3595082
 Mail  max_sarawoot@hotmail.com
 ชื่อ-สกุล นายเอกรัตน์  ธิธรรมมา
เลขที่ตำแหน่ง -222
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ(ลูกจ้างชั่วคราว)
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ธุรกิจคอมพิวเตอร์
สอนระดับชั้น -
โทรศัพท์ บ้าน- มื่อถือ -
Mail -@hotmail.com

 
Download  
ชื่อ-สกุล นางสุดใจ  มงคลดี
ตำแหน่งเลขที่ -333
ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว(แม่ครัว)
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สอนระดับชั้น -
โทรศัพท์ บ้าน 044-มือถือ 085-2003887
Mail sudji-@gmail.com
หมายเหตุ -

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ยินดีต้อนรับเข้าสู่...โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ สพป.บร.4 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-05-05 (3193 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]


 

 


Copyright © 2010-2014 :: Developed & Powered : By Bannongkhor School.  

 

themes by Anek chowthaisong