:หน้าแรก: :สมาชิก: :กระดานสนทนา: :ติดต่อเรา:
ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์ของเรา.... คำขวัญประจำโรงเรียนของเรา : : เรียนดี -- กีฬาเด่น -- เน้นคุณธรรม -- นำประชาธิปไตย สีประจำโรงเรียน : : สีฟ้า ---- ขาว **ขอต้อนรับทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา**ขอบคุณครับ
สารสนเทศ

ลิงก์เว็บไซต์สพป.บร.4
 หนังสือราชการจากสพป.บร.4
 งานวัดผลประเมินผลสพป.บร.4
 ข้อมูลนักเรียนในสพป.บร.4
 ระบบบริหารเงินเดือนในสพป.บร.4
 สลิปเงินเดือนข้าราชการครูสพป.บร.4
 สลิปเงินเดือนข้าราชการครูอัตราจ้าง
 สลิปเงินเดือนข้าราชการครูอำเภอสตึก
หลักสูตรการเรียนรู้สถานศึกษา
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปศึกษา
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  เอกสารวัดผลประเมินผล  
  เอกสารหลักสูตร2551
รายงานผลการศึกษา2555
 ผลสอบ LAS(ป.2,ป.5,ม.2)
 ผลสอบ NT(ป.3,ป.6)
 ผลสอบ O-net(ป.6,ม.3)
 โปรแกรมการรับนักเรียน55
 รายงานการรับนักเรียน2555
 ข้อมูลสารสนเทคGISโรงเรียน
 ข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษา2555
 รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา55
เว็บไซต์8กลุ่มสาระการเรียนรู้

 ผอ.สมชาย อังกุละศรี
 ครูนารีรัตน์ รักษ์ศุภชนม์(ไทย)
 ครูสมควร  วิเวก(คณิตฯ)
 ครูวิทยากร ดิษฐเนตร(วิทย์)
 ครูปัทรินทร์ มงคลอินทร์(E)
 ครูสุธาสินี ตรีวิเศษ(สังคมฯ)
 ครูเอนก ชาวไธสง(การงานฯ)
 ครูประพันธ์ ทุมรินทร์(ศิลปะ)
 ครูประทีป ศรีสุวรรณรัตน์ (สุขฯ)

เว็บกลุ่มสถานศึกษา สตึก 1
รวมภาพกิจกรรม52-57
 เชิญชมกิจกรรมของเรา
  ภาพกิจกรรมปี 2552
  ภาพกิจกรรมปี 2553
  ภาพกิจกรรมปี 2554
  ภาพกิจกรรมปี 2555-A
  ภาพกิจกรรมปี 2555-B
  ภาพกิจกรรมปี 2555-C
  ภาพกิจกรรมปี 2556
  ภาพกิจกรรมปี 2557

รายงานสพป.บร.4
 Data Center 2012
 E-mes
 สทศ
 รายงานด้านยาเสพติด

  www.primarydatabr4.com
  DATA ON WEB 
  ศูนย์ปฏิบัติการ GPA 
  โปรแกรมนักเรียนรายบุคคล 
  รายงานการรับนักเรียน 
  รายงาน Visual control
  รายงาน E-report
  สถาบันทดสอบแห่งชาติ
  งานวัดผลและประเมินทางการศึกษาสพป.บร.4
   สรรหาเพื่อการศึกษา
   บล็อกที่น่าสนใจ
  โปรแกรมพิมพ์แบบ ปพ.1-9
  ยื่นแบบเสียภาษีผ่าน net
  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง    
 บันทึกภาพ Onestop Service
 แผนที่ประเทศไทย
 Photo on tour
  โครงการแผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง
หน่วยงานในสพป.บร.4
  01 ผู้บริหารสำนักงานเขต
  02 กลุ่มอำนวยการ
  03 กลุ่มบริหารงานบุคคล
  04 กลุ่มนโยบายและแผน
  05 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  06 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  07 หน่วยตรวจสอบภายใน
  08 AOC สพป.บร.4
  09 KM BURIRAM 4
  10 E-Office BR 4
  11 GIS BURIRAM 4 
  12
สถานศึกษาในสังกัด
  13 ห้องสมุดออนไลน์สพป.บร.4
  14 นิเทศออนไลน์
  eDLTV::e-Learing การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
  ThaiTeachersTVโทรทัศน์ครู
  ทรูปลูกปัญญาดอทคอม คลังความรู้
  สถานีโทรทัศน์-2563 เปลี่ยนประเทศไทย
  พัฒนาเครือข่ายเทคโนฯสารสนเทศเพื่อการศึกษา(UNINET)
หน่วยงานจังหวัดบุรีรัมย์
  จังหวัดบุรีรัมย์
  ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
  ม.รามคำแหง(บุรีรัมย์)
  วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
  วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนฯ
  วิทยาลัยการอาชีพสตึก
 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
 วิทยาลัยการอาชีพนางรอง
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการ
   จัดการโนนดินแดง

  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ข่าวที่น่าสนใจ
  ข่าวบทความ
  
รวมสคริปต์ต่างๆ
  รวมOpen Source
  เครื่องมือPHP-NUKE
 เครื่องมือPHP-NUKE
  แหล่งความรู้ไอท
  
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา
  ค่ายวัยใสใจสะอาดด้วยธรรมะ
  สถาบันพัฒนาครู(สคบศ.)
  เว็บไซต์ผ่านการคัดเลือกสพฐปี52
  ทะเบียนรุ่นศิษย์เก่าออนไลน์
  รวบรวมเว็บแหล่งอนุรักษ์ไทย 
  
สมุนไพรดอทคอม 
  
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี 
  เสี่ยงโชคข้ามฟ้าดอทคอม
  บทเรียนออนไลน์ o-net ม.3-ป.6
ข่าวการศึกษา
 ข่าวจากสำนักงาน ก.ค.ศ.
  ข่าวจาก คุรุสภา
  ข่าวจาก สก.สค.
  ข่าวครูสกล (ครูไทย) 
  คุณครูดอทคอม
  บ้านไทยกู๊ดวิว  
  
วิชาการดอทคอม
  สคูลไทยแลนด์
  โรงเรียนในฝัน
  ห้องสมุดอีเล็คโทรนิค   
 Link เครือข่ายพันธมิตร
 เว็บการศึกษาครูประภัสรา โคตะขุน
  วัดป่าหนองเกาะแก้ว อ.สตึก
  รร.บ้านจังลม จ.ศรีสะเกษ
  รร.วัดไทรงาม จ.นครสีธรรมราช
  กระทรวงเทคโนโลยีฯ
  เว็บไซต์ทีวี ยอดเยี่ยม
  ศูนย์การเรียนรู้ Ict learning center
  ตรวจสอบความเร็วเน็ต
  ก้าวทุกวินาทีกับสหวิชาดอทคอม
  ทิปคอมพิวเตอร์
  
โครงการ Tutor Channel On Tour 
  วิดีโอเกี่ยวกีบยาเสพย์ติด 1,2,3
มุมดาวน์โหลด
  นโยบาย สพฐ. ปี 2552
  เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
 ครูกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
 ความประหยัด/การมีวินัยทางการเงิน
 การประหยัด 
 คำแถลงนโยบายของครม.
 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผล
 การเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบ
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   แนวทางการดำเนินงานตาม
    พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 1| 2
     มีต่อ..
  สรุปผลประเมินด้าน1-2 ชำนาญ-พิเศษ
  ผลการสอบ E-Trainingเยียวยารุ่น2-3
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปี51

เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานข้าราชการพลเรือน
 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  เอกสารและบทความ
  รายการโทรทัศน์เทิดทูลพระเกียรติ
  รายการETVเพื่อการศึกษา
  วิทยุเพื่อการศึกษา
  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
  ศธ.ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุใหม่
ความก้าวหน้าวิชาชีพครู
  เตรียมสอบผู้บริหาร สพฐ.
  สอบครูดอทคอม
  ข้อสอบวิชาชีพครู
  เอกสารการประเมินวิทยฐานะครูฯ
  เว็บบล๊อครองโจ้
  ครูคลัปดอทคอม
  ครไทยูอิสานดอทคอม
  งานวิจัย เต็มฉบับ(Full text)
  สำนักวิทยบริการ ม.มหาสารคาม
  Load งานวิจัยกับ Krumuk
  วิจัยในชั้นเรียนหน้าเดียว
  รวมงานวิจัยในชั้นเรียน (2)
  ตัวอย่างการทำวิจัยชั้นเรียน
  ผอ.ครูบวรและคณะ
  ประเมินประสิทธิภาพครู
  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ
  กฏหมายคอมพิวเตอร์ปี 2550
  แบบทดสอบความถนัดนักเรียน
บทเรียนออนไลน์คอมพิวเตอร์
 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยflash
 สื่อการสอนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

  บทเรียนออนไลน์โรงเรียนในฝัน
  ความรู้พื้นฐานบทเรียนออนไลน์
  บทเรียนออนไลน์โปรแกรมคำนวณ
  บทเรียนออนไลน์ครูเด็ด
  บทเรียนออนไลน์ครูพันธุ์ใหม่
  บทเรียนออนไลน์ครูเมืองคอน
  บทเรียนออนไลน์Training
  บทเรียนออนไลน์เทคโนสารสนเทศ
  บทเรียนออนไลน์การสอนโปรแกรมExcel
  บทเรียนออนไลน์การสร้างเว็บไซต์
  บทเรียนออนไลน์การสร้างเว็บไซต์
  บทเรียนออนไลน์ครูณรงค์ศักดิ์
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นำเสนองาน
 บทเรียนเริ่มการใช้งานนำเสนงาน
  บทเรียนออนไลน์โปรแกรมพิมพ์งาน
  การใช้โปรแกรมSPSSคำนวณ
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระ 
  โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์(CAI) 
  การสร้างE-bookด้วยDesktop Author
แนะนำเว็บไซต์สื่อสังคม
  เวิร์ดเพรส (Wordpress)
  ทวิตเตอร์ (Twitter)
  เฟสบุ๊ค (Facebook)
  หนิง (NING)
  ฟลิกเกอร์ (Flickr)
  ยูทูบ (Youtube)
  สไลด์แชร์ (Slideshare)
  สคริปต์ดี (Scribd)
  ไฮไฟต์ (Hi5)
  วิกิพีเดีย (Wikipedia)
  มัลติพลาย (Multiply)
  พิคาซ่า (Picasa) 
  บล็อกเกอร์(blogger)
  บล็อกสปอร์(blogspot)
  กรูเกรอร์(site.google.com)
  สร้างภาพกราฟิก
  การสร้างภาพเคลื่อนไหว(SLIED)
  การสร้างภาพกราฟิก(frametoy)
  
สร้างภาพนำเสนอ(photopeach)
  การตกแต่งรูปภาพ(
photofunia) 
  การสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหว(webalbum)
  เว็บไซต์เดอร์เนชั่นบล็อก
  สร้างเว็บไซต์ออกแบบสำเร็จรูป  
  เว็บไซต์สำเร็จรูปโรงเรียน
มุมวิจัย
  ERIC : Education Resources Information Center
  ฐานข้อมูล ThaiLIS
  ห้องสมุดงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  ฐานข้อมูลการวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สวทช.
   วิทยานิพนธ์ ม.มหาสารคาม
   วิทยานิพนธ์ ม.เชียงใหม่ 
   หอสมุด ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
   หอสมุด ม.นเรศวร
   หอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
   ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน 
   บทความวิจัยทางการศึกษา
The Education Web
สำหรับผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่านหมวด : ข่าว-ภาพกิจกรรม
กลุ่มข่าว :

ข่าวเด่น :  พิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 กลุ่มสตึก 1 จำนวน 18 รูป ฮิต     คณะครูโรงเรียนบ้านหนองเกาะไปศึกษาดูงาน จำนวน 40 รูป ฮิต     การแข่งขันกีฬาจัตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 4 จำนวน 22 รูป ฮิต     งานเกษียณอายุราชการครูวิลาสินี พอสม จำนวน 18 รูป ฮิต     ผ้าป่าสามัคคี65ปีชาวฟ้า-ขาวสร้างหอประชุม จำนวน 18 รูป ฮิต    

 พิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่... (อ่าน 114 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายเอนก  ชาวไธสง (19 ต.ค. 2556)จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิฃาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนกลุ่มสตึก 1 ขึ้นระหว่างวันที่ 24-24 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนบ้านสต...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองเกาะไปศึกษาดูงาน (อ่าน 79 ครั้ง) จำนวน 40 รูป ฮิต
โดย : นายเอนก  ชาวไธสง (18 ต.ค. 2556)เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2556 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองเกาะไปศึกษาดูงาน เขาใหญ่-วัดสมเด็จหลวงพ่อโตและโรงเรียนวัดหนองช่อมตะเคียนงาม อำเภอปากช่อง จังหวัดน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การแข่งขันกีฬาจัตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 4 (อ่าน 88 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายเอนก  ชาวไธสง (18 ต.ค. 2556)เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2556 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) จัดให้มีการแข่งขันกีฬาจัตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองเกาะ&nbs...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 งานเกษียณอายุราชการครูวิลาสินี พอสม (อ่าน 83 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายเอนก  ชาวไธสง (18 ต.ค. 2556)เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2556 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองเกาะ ได้มีการจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้คุณครูที่เกษียณอายุราชการคุณครูวิลาสินี พอสม จากโ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผ้าป่าสามัคคี65ปีชาวฟ้า-ขาวสร้างหอประชุม (อ่าน 277 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายเอนก ชาวไธสง (16 เม.ย. 2556)เมื่อวันที่13เมษายน พ.ศ.2556ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)ได้จัดงานต้อนรับผ้าสามัคคีชาวฟ้า-ขาวสร้างหอประชุม อนุสรณ์65ปี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 มอบเก้าอี้ให้โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (อ่าน 198 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : นายเอนก ชาวไธสง (01 เม.ย. 2556)เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกาะ รับมอบเก้าอี้จากนางสมมาย-นายแสง  สวัสดดิผล  จำนวน 50 ตัว
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันรับประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นอบ.2,ป.6และม.3 (อ่าน 191 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายเอนก ชาวไธสง (30 มี.ค. 2556)เมื่อวันที่27มีนาคม56 ที่ผ่านมานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)รับประกาศนียบัตรระดับชั้นอนุบาลปีที่2,ชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)พานักเรียนไปทั... (อ่าน 162 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : นายเอนก ชาวไธสง (30 มี.ค. 2556)โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)ได้พานักเรียนไปทัศนศึกษา อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุ... (อ่าน 177 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : นายเอนก ชาวไธสง (30 มี.ค. 2556)โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)ปีการศึกษา2555
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ติวโอเน็ตโค้งสุดท้ายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่... (อ่าน 306 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายเอนก ชาวไธสง (09 ก.พ. 2556)โรงเรียนบ้านหนองเกาะร่วมกับโรงเรียนบ้านคูขาดและบ้านยางน้ำใส ติวโอเน็ตโค้งสุดท้ายโดยได้รับเกียรติจากนายสมชาย อังกุละศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 12 มกราคม 2013 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้าน... (อ่าน 227 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายเอนก ชาวไธสง (11 ม.ค. 2556)เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ในปีการศึกษานี้ ตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2556  โรงเรียนบ้านหนองเกาะได้จัดงานวันเด็กเป็นประจำทุกปีแต่ครั้งนี้พิเศษกว่าทุกปี ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การแข่งขันกีฬากลุ่มสตึก 1 ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 234 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายเอนก ชาวไธสง (29 ธ.ค. 2555)ในวันที่ 19-21 ธันวาคม 2555ที่ผ่านมากลุ่มสตึก 1จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนประจำปีการศึกษา 25...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การแข่งขันกีฬาจตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้... (อ่าน 250 ครั้ง) จำนวน 24 รูป ฮิต
โดย : นายเอนก ชาวไธสง (29 พ.ย. 2555)เมื่อวันที่ 28-29 พย.55โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)ได้การแข่งขันกีฬาจตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 3
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนดีศรีตำบล รุ่นที่ ... (อ่าน 218 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายเอนก ชาวไธสง (25 พ.ย. 2555)เมื่อวันที่ 20-24 พ.ย.2555 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนดีศรีตำบล รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนวัดพระพุทธบา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสพป.บร.4 (อ่าน 443 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : นายเอนก ชาวไธสง (28 ต.ค. 2555)การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสพป.บร.4 เพื่อคัดเป็นตัวแทนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี การศึกษา 2555 ณ จ.ชั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไ... (อ่าน 229 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : นายเอนก  ชาวไธสง (13 ก.ย. 2555)เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน2555คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาดูงานและร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการคุณครูคล้าย คุณหงษ์,คุณครูละออ ศรีศิลา ประเทศสาธา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การอบรมกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต (อ่าน 154 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายเอนก  ชาวไธสง (13 ก.ย. 2555)อำเภอสตึกร่วมกับสนง.การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกาะในวันที่ 10กันยายน2555ณหอประชุมโรงเรียนบ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2555 (อ่าน 238 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : นายเอนก  ชาวไธสง (11 ส.ค. 2555)กิจกรรมวันแม่ปีนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้ม ของคุณแม่และลูก ๆ ในปีนี้ทางโรงเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)เปิดประตูสู่อา... (อ่าน 261 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : นายเอนก  ชาวไธสง (11 ส.ค. 2555)วันที่ 8 สิงหาคม 2555 ทางโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ได้จัดกิจกรรมบูรณาการ"เปิดประตูสู่อาเซียน&qu...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการกิจกรรมธนาคารโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์... (อ่าน 274 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : นายเอนก  ชาวไธสง (22 ก.ค. 2555)โครงการกิจกรรมธนาคารโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)สพป.บร.4ได้มอบเงินปันผลให้กับนักเรียนผู้ที่เป็นสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2555
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 4
1 | 2 | 3 | 4  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับท้องถิ่น (LAS)
03 มี.ค. 2553
 การแสดงของนักเรียนการแสดงอาเซียนชุด การแสดง 10 ประเทศ
22 ก.ค. 2555
 ทดสอบ LAS ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
01 มี.ค. 2554
 สพท.บร.4 ประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย
09 เม.ย. 2553
 การทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2553
04 มี.ค. 2554
ทั้งหมด


 

 


Copyright © 2010-2014 :: Developed & Powered : By Bannongkhor School.   

 

themes by Anek chowthaisong